مدتى قبل خبرى مبنى بر درخواست بازنشستگى و استعفاى حسن روستا جانباز ٧٠٪؜ جنگ تحمیلى و رئیس هیئت مدیره بانک ملت در محافل اقتصادى کشور به گوش رسید.

واکنش هاى اولیه در مجموعه وزارت اقتصاد به این خبر منفى بود و شنیده شد که معاونت بانکى وزارت اقتصاد با این استعفا مخالفت نموده و خواهان ادامه حضور روستا در مجموعه ملت بوده اند.

اما در سوى دیگر ماجر، اصرار بر استعفا از سوى روستا ۵١ ساله، داراى پیام هاى متعددى بود که متأسفانه هیچگاه شنیده نشد یا بهتر است بگوئیم که علاقه اى بر شنیدن آن نبود.

آنچه مشخص است، بیمارى و صدمات جسمى جامانده از دوران دفاع مقدس دلیل اصلى این تصمیم نبوده، بلکه روستا به نشانه اعتراض به وضع موجود در بانک و قدرت گرفتن جریان احمدى نژادى و بقایاى این گروه، از عضویت در هیئت مدیره ى بانک ملت استعفا داده در حالى که از نظر قانونى تا ١۴ سال دیگر امکان ادامه خدمت داشته است.

نکته ى جالب ماجرا، استمرار حضور لگزایى (رئیس هیئت مدیره بانک ملت در دولت احمدى نژاد)در ترکیب هیئت مدیره ى جدید مى باشد.

شنیده ها حکایت از توافق پشت صحنه جهت انتخاب لگزایى احمدى نژادى به عنوان رئیس هیئت مدیره به جاى روستا مدیر حامى دولت اعتدال دارد.

وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزى و نمایندگان فراکسیون امید مجلس شوراى اسلامى پاسخگوى وضع موجود باشند و تا قبل از برگزارى مجمع عمومى بانک ملت در پایان ماه جارى، براى این موضوعات چاره اى اساسى بیاندیشند.