با توجه همصدایى برخى از منتخبین شوراى تهران با پروژه هاشمى زدایى و بهانه واهى ورود چمران به شورا آیا با استعفاى مهندس محسن هاشمى از شوراى شهر تهران و حضور در عرصه ى مهم ترى چون شهردارى تهران موافق هستید یا خیر؟

آیا با استعفاى مهندس محسن هاشمى از شوراى شهر تهران و حضور در عرصه ى مهم ترى چون شهردارى تهران موافق هستید یا خیر؟

View Results

Loading ... Loading ...